Услуги

Оценка за съответствие


Оценка за съответствие

Нашите акредитирани експерти оценяват всички фази на проекта и дават своето становище за тяхното съответствие с действащите норми и законодателство. Така изготвената оценка на съответствието е задължителна за издаване на разрешение за строеж.

След проучване на проектите по различните части от правоспособните специалисти назначени по договор към “Евростандарт” ЕООД те дават своята експертна оценка относно изготвянето им от проектантите. При липса на забележки експертите се подписват на инвестиционните проекти, удостоверявайки, че проектът съответства на изискванията на ЗУТ, Наредба 7 и др. нормативни актове и документи.

Строителен надзор


Строителен надзор

След подготовката за откриване на строителна площадка се изготвя протокол за откриване на същата и се дава строителна линия и ниво за строежа.

По време на самото строителство специалистите по различните части подписват актове след направени огледи на място на строежа.

След завършването на строежа и изискването на необходимите документи от Възложителя и Строителя на обекта се съставя Окончателен доклад, в който се описват различните участници в процеса, самия строеж и всички съпровождащи го документи. Окончателния доклад заедно с първоначално одобрените проекти и всичката техническа документация се внася в зависимост от категорията на строежа или в съответната Община, или в РДНСК (за по-високите категории строежи) за издаване на Удостоверения или Разрешения за ползване на строежа.

Управление на проекти


Управление на проекти

Ние предлагаме прединвестиционен анализ, оценяване и избор на доставчици и парньори и координация и контрол на цялостния инвестиционен и строителен процес. Изпълняваме прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

Евростандарт ЕООД се гордее с качеството на услугите, което предоставя на своите клиенти.

Завършени обекти можете да разгледате в нашата галерия.