Система за управление на качеството ISO 9001:2015

В Евростандарт качеството е приоритет номер едно.

Политиката по качеството на Евростандарт ЕООД се базира на разбирането, че грижата за нашите клиенти и техните интереси са най-важния аспект от нашата работа. Удовлетворението на нашите клиенти и посрещането на всички техни бизнес нужди са цели номер едно в работата на всеки един служител на Евростандарт ЕООД. Дългогодишния опит на дружеството в сферите на строителен надзор и консултантски услуги е показал, че постигането на горепосочените цели е възможно единствено чрез предоставянето на услуги, чиято основна движеща сила са нуждите на клиента, а начинът за тяхното посрещане е безупречното качество. Нашата политика в тази сфера се основава на конкретни методи и цели за развитие, които осигуряват високо качество на предлаганите услуги. Тези методи са утвърдени в процеса на работа с нашите партньори и са гаранция за добре свършена работа и удовлетворение на нашите клиенти. Процесът на гарантиране на качеството в Евростандарт ЕООД е комплексен и обхваща както целия спектър от услуги, които предлагаме, така и взаимодействието с нашите партньори и доставчици.

Политиката по качество на дружеството е разработена с оглед на следните основни приоритети, коита са доказали своята ефективност в нашата дългогодишна практика:

 • Пълно задоволяване на изискванията на клиентите чрез високо качество на предлаганите услуги;
 • Повишаване на ефективността и качеството на предлаганите услуги чрез въвеждане на процеси и методи, които намаляват възможните грешки;
 • Подобряване на производителността на служителите си чрез начално и допълнително обучение.
 • Наемане и задържане на висококвалифициран персонал;
 • Грижа за служителите, адекватно възнаграждение и осигуряване на добри условия на труд;
 • Избор на качествени доставчици на стоки и услуги.

Гореописаните процеси и методи и съответната система за контрол и управление на качеството са внедрени в процеса на работа на дружеството по изискванията на стандарта ISO 9001:2000.Системата за управление на качеството на Евростандарт ЕООД е сертифицирана по международния стандарт за качество ISO 9001:2015.

CERTIFICATE_9001-2015

Управленския екип на дружеството, както и всеки един служител на Евростандарт ЕООД, работят усилено, за да доставят качествени консултантски услуги на нашите клиенти.

 

Мисия

Принципите на Евростандарт ЕООД се основават на вярването, че осигуряването на качествен строителен надзор е от първостепенна важност за благополучието и безопасността на нашето общество, както и за дългосрочния успех на бизнеса на нашите клиенти.
Нашата цел е да осигурим на нашите клиенти този качествен строителен надзор, като предоставим една пълноценна и завършена услуга. Ние се стремим да предоставим на нашите клиенти всичко необходимо и възможно, за да сме сигурни, че техният бизнес разполага с всичко, от което се нуждае в сферата на държавната строителна регулация. Чрез грижата за нашите клиенти ние подсигуряваме дългосрочния успех както на техния, така и на нашия бизнес.

Цели

С оглед на нашата мисия, Евростандарт ЕООД се стреми към следните дългосрочни стратегически цели:

 • Осигуряването на качествен строителен надзор чрез постоянно подобряване и оптимизация на предлаганите услуги.
 • Стриктно съблюдаване на държавните изисквания в сферите на строителния надзор с оглед на осигуряване на дългосрочно благополучие и безопасност на обществото.
 • Грижа за нашите клиенти и изграждане на дългосрочни бизнес отношения чрез по-добро разбиране и посрещане на техните нужди.
 • Подбор и задържане на най-подходящите и перспективни кадри и осигуряване на тяхното обучение, развитие и мотивация.
 • Изпреварване на конкуренцията и постигане на лидерство в сферата на строителния надзор и увеличаване на пазарния дял чрез използването на нашите предимства и отстраняването на нашите недостатъци.
 • Идентифицира рискове и възможности които се вземат в предвид при управлението на отделните процеси в организацията.

Задачи

 • За постигане на горепосочените цели Евростандарт ЕООД си е поставило следните краткосрочни задачи:
 • Постигане на ефективно и невъзпрепятствано взаимодействие с държавните регулаторни и контролни органи в областите на строителство и строителен надзор.
 • Въвеждането на иновативни способи и технологии, които да подобрят продуктивността на персонала и качеството на предлаганите услуги.
 • Въвеждане на енергоспестяващи и щадящи околната среда практики, технологии и фирмена култура, които да осигурят дългосрочно устойчиво развитие на нашия, както и бизнеса на нашите клиенти.
 • Разясняване на нашите клиенти на важността и смисъла на държавните изисквания и регулации в областта на строителството.
 • Строг контрол на съответсвието между реализираните проекти и държавните изисквания и регулации.
 • Постигане на пълно посрещане на нуждите на нашите клиенти както и на тяхното пълно удовлетворение чрез учтивост, професионално отношение към техните проблеми и готовност за професионална помощ във всеки един момент.
 • Използване на натрупания през годините опит за постигане на по-добра конкурентноспособност и по-пълно удовлетворение на нашите клиенти.
 • Подбор и наемане на квалифициран и мотивиран персонал, който да направи възможен бъдещият растеж на фирмата и по-доброто обслужване на клиентите ни.
 • Предоставяне на възможности за обучение, по-добра реализация и професионален растеж на наличния персонал както чрез обучение на работното място, така и чрез взаимодействие с външни обучаващи и преквалификационни организации.
 • Увеличаване на пазарния дял, измеримо чрез увеличение на оборота на фирмата, като се вземе под внимание инфлационния фактор. Целта на Евростандарт ЕООД е минимален растеж от 15% годишно, като този растеж ще бъде резултат от общите усилия на персонала в реализацията на горепосочените задачи.
 • Евростандарт ЕООД наблюдава и проверява информацията , свързана с външните и вътрешни обстоятелства и разбира потребностите и очакванията на заинтерисованите страни.
 • Предприемат са действия за овладяване на рисковете и възможностите.

Политиката по управление, която е официално декларирана, фирмата прилага, поддържа и разгласява на целия екип и всички Заинтересованите страни, като я прави достъпна и разбрана за тях.
Политиката по управление на Евростандарт ЕООД е насочена към създаване на продукт в областта на надзора на строителството с гарантирано качество.

Oсновни принципи

 • За постигане на горепосочените цели като жизненоважен приоритет в развитието на Евростандарт ЕООД, фирмата се опира на редица основни принципи в своята работа:
 • Качеството на предлаганите услуги се контролира строго чрез ежемесечни оценки и обратна връзка от нашите клиенти. От нашите работници се изисква пълно отдаване на своята работа и внимание към детайлите, като това е нашата гаранция за качествено обслужване и удовлетворени клиенти.
 • Основен приоритет на целевата стратегията на фирма „Евростандарт” ЕООД е прогресивното разширяване на кръга от клиенти и утвърждаването ни на българския пазар като стабилен партньор и консултант. Осигуряването на качествен строителен надзор чрез постоянно подобряване и оптимизация на предлаганите услуги е отправната точка на нашата фирма към постигане на лидерство в сферата на строителния надзор.
 • Друга водеща цел в стратегията за пазарно развитие на фирмата е постигане на оптимално съотношение цена-качество в съответствие с конкретните нужди и възможности на всеки наш клиент, посредством ефективно маркетингово проучване и адекватно потребителско консултиране.
 • Евростандарт ЕООД разпознава своя опитен персонал като едно от основните си предимства пред своята конкуренция. С оглед на този факт основен приоритет на фирмата е задържане на качествените работници и осигуряване на възможности за професионален растеж.
 •  За успешно прилагане на гореописаната стратегия екипът на Евростандарт ЕООД разчита на дългогодишния си опит в работата в екип, ефективното взаимодействие със своите партньори и традицията на качествено обслужване, която е успял да създаде.

dedal

За спазване на принципите, реализирането на целите и като резултат следване на декларираната мисия, Ръководството на Евростандарт ЕООД е внедрило Система за Управление на качеството(СУК), съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, националните нормативни документи, добрите практики в строителството и вътрешнофирмената документирана информация.
Ръководството гарантира необходимите и достатъчни условия за стриктно спазване изискванията СУК и за мотивирано съдействие от страна на персонала за нейното развитие и усъвършенстване.