Технически паспорт на сгради

Какво представлява техническият паспорт на сграда?

Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ).

Паспортите съдържат техническа информация за сградата – година на строителство, вид строителство, информация за сеизмичната устойчивост на сградата, мерки за поддържане на нейната сигурност и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за необходими ремонти. Най-общо, техническите паспорти установяват степента на безопасност на сградите при експлоатацията им и състоянието им.

Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи преди въвеждането им в експлоатация . За вече съществуващи строежи паспорта се съставя само след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по член 169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ.

Какви документи са необходими за съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда?

 • Проектна документация на сградата;
 • Разрешение за строеж;
 • Акт образец 15;
 • Удостоверение от кадастъра;
 • Разрешение за ползване;
 • Документи за собственост – нотариален акт и актуална скица
 • Документи на собственика на обекта (удостоверение от Агенция по вписванията, ако собственика е юридическо лице);
 • Документи за промени след разрешение за ползване;
 • Фактури за последните 3 години за потребление на електрическа енергия, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване
 • Сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни измервания: импеданс и мълниезащита на сградата.

Срокове за съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи

Предложените срокове за съставяне на технически паспорти в зависимост от категорията на строежа са обвързани и с по-строгите изисквания на Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите за достигане на потребление на енергия близко до нулата от 2018 г. за публичните сгради и от 2020 г. – за всички нови сгради. Повишаването на енергийната ефективност на съществуващи сгради е в пряка зависимост от оценката на техническите и енергийните им характеристики при извършване на енергийното обследване, както и от предлагането и изпълнението на мерки от техническите паспорти, свързани с повишаване на безопасността и енергоефективността. Сроковете за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, се съставят в зависимост от категорията им, определени с § 2., ал. 2 от Наредба № 5:

 1. За сгради първа категория (жилищни сгради паметник на културата със световно или национално значение;), втора категория (жилищни сгради паметник на културата с местно значение) и трета категория (жилищни сгради с високо застрояване – над 5 етажа или над 15 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива) – до 31 декември 2015 г.
 2. за сгради четвърта категория – до 31 декември 2017 г. (жилищни сгради със средно застрояване – от 3 до 5 етажа или от 10 до 15 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива);
 3. За сгради пета категория – до 31 декември 2019 г. (жилищни сгради с ниско застрояване – до 3 етажа или до 10 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива)

В тримесечен срок от издаването на техническия паспорт, общото събрание на собствениците или на сдружението приема решения за изпълнението на предписаните мерки и указания. С тях се определя и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.

В техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.
Трябва да се отбележи и факта, че ако не бъде направен технически паспорт на сградите в регламентираните от закона срокове, кметът на общината е длъжен да разпореди изработването му, за сметка на собствениците на сградата.

Типове строежи, които се нуждаят от технически паспорт

 • Новостроящи се сгради от първа до пета категория  – по време на строителството
 • Построени сгради от първа да пета категория – извършва се обследване на строежа
 • Търговски обекти – по време на строителството или чрез обследване на строежа
 • Индустриални обекти – по време на строителство или чрез обследване на строежа
 • Линейни обекти (външни ВиК връзки, външни ел. кабели и др.) – по време на строителството или чрез обследване на обекта

Техническите паспорти на сградите и съоръженията се съставят в две екземпляра един за собственика и един за общинската администрация по местонахождение на сградата. От своя страна общината създава и поддържа регистър на внесените технически паспорти, където се съхраняват техните оригинали на хартиен и магнитен носител. Заверено копие от паспорта се предоставя и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

С последните промени всички сгради в България трябва да имат технически паспорти до 2024 година. Изготвянето на технически паспорти се очаква да бъде затруднено поради големия брой заявки, особено в големите градове Варна, София, Бургас, Пловдив, Велико Търново.

Евростандарт изготвя технически паспорти на сгради в цяла Североизточна България. За цени на технически паспорт се свържете с нас на телефон 052 / 607 666 или ни изпратете запитване от контакт формата ни тук: Контакти