Екологична политика

Политика по околната среда

Ние вярваме че здравословната околна среда е от първостепенна важност за добруването на нашето общество, нашите работници и бизнес, както и жизненоважна предпоставка за поддържането на една устойчива икономика. Дружеството осъзнава, че опазените природни ресурси са важен компонент от едно здравословно социално и икономическо развитие.

Нашето дружество подхожда сериозно към своята екологична отговорност и вярва че служителите на Евростандарт ЕООД трябва да играят основна и конструктивна роля в намаляването на вредните ефекти от човешката дейност върху околната среда.

Ние осъзнаваме че нашето дружество оказва влияние върху околната среда чрез своите решения, изборът на стоки, които ползваме, ежедневната си дейност, както и в процеса на предоставяне на консултантски услуги.

Евростандарт ЕООД основава своята екологична политика на принципа, че една успешна такава трябва да започне с ефективни мерки за намаляване на негативното влияние върху природата, причинено от нашата собствена дейност. За да постигнем това ние полагаме усилия за да гарантираме, че нашите служители ще усвоят иновативни и щадящи околната среда практики. Дружеството внедрява тези практики чрез поставянето на следните цели за нашия бизнес и служители:

  • Увеличаване на използването на рециклирани и екологично-сертифицирани хартия и печатни продукти, използване на техника с ниско потребление на енергия, закупуване и използване на повече органично и устойчиво придобити продукти и суровини.
  • Когато ситуацията го позволява, дружеството ще закупува продукти и материали местно производство, за да ограничи негативния ефект върху природата, причинен от трнаспорта на стоки.
  • Нашето дружество ще развие и внедри ефективни практики в процеса на избор на доставчици на продукти и услуги, като основен акцент в тях ще бъдат екологичните критерии, които ще се ползват с приоритет във взимането на решения.

Ние осъзнаваме, че в нашата всекидневна дейност дружеството има възможността да окаже благоприятен ефект върху околната среда. Затова един от най-важните компоненти на нашата екологична политика са инвестициите в екологичната образованост на нашите работници. Евростандарт ЕООД окуражава своите служители индивидуално да търсят и внедряват щадяши природата практики в процеса на своята работа:

  • Служителите биват окуражавани да използват енергоспестяващите режими на техниката, която използват.
  • Намаляването на емисиите на въглероден двуокис чрез ограничаване на използването на служебни и лични превозни средства, както и чрез заместването на личен с обществен превоз, се окуражава.
  • Стриктното съблюдаване на спазването на екологичните норми и стандарти в строителния процес на нашите обекти е от първостепенна важност.

Допълнително, в нашата консултантска практика ние съветваме нашите клиенти да инвестират в щадящи околната среда проекти, които биха имали дългосрочен позитивен ефект както върху техния бизнес, така и върху цялото общество. В своята практика ние сме установили, че една добре разработена екологична политика е основен елемент от дългосрочната устойчивост на бизнеса и ние основаваме нашите консултантски услуги на този принцип. Понеже опазването на природата е интегрална и жизненоважна част от нашия бизнес, интергирането на този принцип в нашата работа изисква иновативен подход:

  • В нашата работа като консултанти ние винаги представяме на вниманието на нашите клиенти щадящи околната среда проекти с приоритет.
  • Ние винаги разясняваме на нашите клиенти благоприятните ефекти на такива проекти и произлизащата от тях дългосрочна устойчивост.
  • Дружеството избягва проекти, които имат негативни последици върху околната среда без да предоставят план за поправяне на причинените вреди.
  • Внедряването на поставените цели са пряка отговорност на всеки един служител на Евростандарт ЕООД.

Изпълнението на гореописаната политика по околната среда и нейното внедряване ще се оценяват всяка година.