Оценка за съответствие

Нашите акредитирани експерти оценяват всички фази на проекта и дават своето становище за тяхното съответствие с действащите норми и законодателство. Така изготвената оценка на съответствието е задължителна за издаване на разрешение за строеж.

След проучване на проектите по различните части от правоспособните специалисти назначени по договор към “Евростандарт” ЕООД те дават своята експертна оценка относно изготвянето им от проектантите. При липса на забележки експертите се подписват на инвестиционните проекти, удостоверявайки, че проектът съответства на изискванията на ЗУТ, Наредба 7 и др. нормативни актове и документи.

В списъка с услуги, предлагани от нашият квалифициран екип се включват следене за:

 • Законността на заварените строежи в имота;
 • Законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план;
 • Съгласуваността на предпроектни проучвания или идеен проект;
 • Спазването на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Еврокодовете, към момента на изработване на проекта;
 • Пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания
 • Спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството;
 • Съгласуваността на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа ;
 • Съгласуваността между отделните части на проекта ;
 • Проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи ;
 • Проверка на пълнота на проектната документация;
 • Проверка на издадените предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества

Ако имате нужда от оценка за съответствие или от други консултантски услуги в сферата на строителството, не се колебайте да се свържете с нас.