Узаконяване на сгради и съоръжения

В зависимост от вида на строежа, периода когато е извършено строителството и наличието или отсъствието на строителни книжа незаконните строежи съвсем условно могат да се разделят на няколко вида:

  • Жилищни Сгради (къщи, кооперации, въобще всякакви постройки) за които има издадено разрешение за строеж и одобрени проекти, но които се различават от одобрения проект и които са построени без последващата строителна документация и не са въведени в експлоатация.
  • Незаконни сгради (най – вече къщи, но и други постройки) за които няма  одобрени проекти и издадено разрешение за строеж, но които подлежат на амнистия за незаконните строежи и подлежат на узаконяване – активно съдействаме за издаване на Удостоверение за търпимост на сграда
  • Незаконни индустриални сгради (цехове, работилници, сервизи, складове) или селскостопански постройки и линейни обекти (външен водопровод, външен канал (външни ВиК връзки); външни ел. кабели; трафопост; топлопроводи и др.) за които няма никакви или има непълна строителна документация.

Процесът на узаконяване преминава през няколко основни етапа:

  • Особено голямо значение има периода в който е извършено незаконното строителство. С изменение на ЗУТ – § 127. (1), влезли в сила на 26.11.2012г., се удължи срока на актове за узаконяване за всички сгради от 1987г. на 31.03.2001г. Това по същество представлява амнистия за незаконните строежи, построени до 31.03.2001г. при определени условия;
  • Втората стъпка е оценка дали са спазени изискванията на градоустройството: най – честите проблеми са свързани с намалените отстояния от съседите, прекалено голямата височина на сградата, прекалено плътното застрояване и др. Тук е и първото ни задължение като консултант – да установим дали сградата може да се узакони иили не и ако може, то да поемем ангажимента да извършим необходимите стъпки за узаконяване на обекта;
  • И накрая трябва да се провери дали имотът в който се намира сградата е в регулация или не. В част от случаите дори имотът да не е в регулация е възможно да се узакони постройката, но тук е необходимо да се направят сериозни проучвания на възможността за узаконяване на имота и вкарването на имота в регулация.

Удостоверение за търпимост на сграда

Извършва се контролно заснемане, доказва се периода на извършване на строителството, подготвя се преписката и се подава в общината, където ние се ангажираме с  издаването на Удостоверение за търпимост. Търпимостта е регламентирана в ЗУТ § 127. (1): „Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверени на органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.“ Сграда с удостоверение за търпимост не подлежи на глоби и не може да бъде премахната. Сграда в режим на търпимост може да бъде прехвърляна, продавана и въобще може да фигурира в нотариални актове, но не може да се пристроява и надстроява. Предимствата на удостоверението за търпимост пред акта за узаконяване е че при удостоверението не се налага глоба, която при акта за узаконяване е до 10 000 лв. и по – важното е че при отказ за издаване на удостоверение за търпимост няма последствия за собственика, докато при отказ за издаване на Акт за узаконяване се издава предписание за премахване на сградата.

Ако имате нужда от строителен надзор или консултантски услуги свързани със строителството, не се колебайте да се свържете с нас. Ние гарантираме бърза и адекватна реакция, защото знаем, че Вашето време е ценно.

Можете да направите запитване онлайн или по телефона и наш специалист ще отговори на всички Ваши въпроси своевременно.